Aktuality‎ > ‎

Zpráva o konferenci BEZPEČNÁ ŠKOLA

přidáno: 26. 3. 2009 11:58, autor: Marie Pokorná   [ aktualizováno 29. 3. 2009 23:34 ]
V prostorách Střední zdravotnické školy v Kroměříži se při příležitosti „NÁRODNÍCH DNŮ BEZ ÚRAZŮ“ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a starosty Kroměříže Miloše Malého uskutečnila v pořadí třetí konference k projektu WHO „BEZPEČNÁ ŠKOLA“.
Tento mezinárodní projekt se věnuje tématu dětských úrazů a jejich prevenci ve školách a prostřednictvím škol a podobných zařízení.
Kroměříž je pilotním městem v ČR a střední Evropě, soustřeďujícím se na prevenci úrazů. V roce 2003 byla certifikována jako „BEZPEČNÁ KOMUNITA“ a přijata do mezinárodní sítě Safe communities s pořadovým číslem 78. Na území Kroměříže mají své sídlo i dvě základní školy, které byly přijaty do mezinárodní sítě „BEZPEČNÝCH ŠKOL“ WHO.

Účast:

84 osob, z toho:
25 z Kroměříže; 27 Zlínský kraj (bez Kroměříže); 10 Jihomoravský kraj; 6 Olomoucký kraj; 5 ze Slovenska; 8 Praha; 2 Moravskoslezský kraj; 1 Pardubický kraj

Organizátoři konference:

V roli hlavního organizátora bylo Město Kroměříž, v rámci projektu Bezpečná komunita Kroměříž.
Prostory a konferenční služby zajistila Střední zdravotnická škola v Kroměříži.
Český červený kříž, oblastní spolek Kroměříž.
Základní škola Zachar Kroměříž, příspěvková organizace.
Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace.
Mateřská škola Sluníčko, Štítného Kroměříž, příspěvková organizace.
Mateřská škola Spáčilova Kroměříž, příspěvková organizace.

Účastníky konference přivítal starosta Kroměříže Mgr. Miloš Malý, konferenci moderovala místostarostka MUDr. Jarmila Číhalová. Následovaly prezentace:

Prevence dětských úrazů - priorita českého zdravotnictví

Dopolední blok prezentací zahájila Doc.MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence—Univerzita Karlova v Praze,2.lékařská fakulta a FN v Motole. Seznámila posluchače s rámcovými úrazovými daty, uvedla přehled účinných protiúrazových programů. Vyjmenovala partnery, kteří na celostátní úrovni hrají důležitou úlohu.
„Pokud bychom snížili úrazovost u nás na úroveň Švédska zachránili bychom 153 dětí do 19 let ročně.“

Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 „NAP“

Iva Truellová z Ministerstva zdravotnictví České republiky hovořila o okolnostech vzniku NAP a jeho náplni.
NAP je systémově řeší prevenci úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí 0-18 let v ČR. Cílem NAP je snaha o maximální snížení dětské úmrtnosti v ČR v důsledku úrazů a zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů, zejména úrazů závažných a s trvalými následky. NAP mapuje dosavadní aktivity v rámci prevence dětských úrazů, hodnotí tyto aktivity z hlediska slabých a silných stránek, využití příležitostí a odvrácení hrozeb a stanovuje nejdůležitější úkoly na nejbližší období. Hlavním úkolem je ustavení Národního registru dětských úrazů.

Prevence úrazů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

O situaci v resortu školství informovala účastníky konference Mgr. Naďa Holická z odboru rovných příležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. České školství přistupuje k problému dlouhodobě a systematicky. Pomocí spektra nástrojů a aktivit, jako jsou:
Předpisy, evidence úrazů, dopravní výchova, první pomoc, informační systémy, další vzdělávání pedagogů, vzdělávací programy, podpora sportu, obratnosti a zdravého vývoje dětí. Mgr. Holická poskytla přehled zdrojů informací a partnerů.

Činnosti Krajského úřadu související s bezpečným prostředím ve školách

Na prezentaci MŠMT navázala PhDr. Jarmila Peterková z odboru školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje s podrobnou zprávou o aktivitách resortu školství v kraji, včetně přehledů dat a informací k projednávanému tématu.

Mezinárodní Bezpečná škola

S mezinárodním projektem Bezpečná škola Světové zdravotnické organizace (WHO) seznámil přítomné pan Ing. Zdeněk Vopička, zástupce ČČK v Kroměříži. Představil historii a hlavní osobnosti projektu, kriteria a indikátory Bezpečných škol. Na základě svých zkušeností ve spolupráci s řadou škol popsal poznatky z aplikace projektu v prostředí ČR.

Na pana Vopičku navázaly kroměřížské Bezpečné školy se svými prezentacemi.

ZŠ Zachar Kroměříž, první Bezpečná škola v ČR

Ředitelka ZŠ Zachar, Mgr. Petra Fečková, seznámila účastníky konference o postupu školy, která byla v roce 2005 certifikována a přijata do mezinárodní sítě Bezpečných škol WHO. Aktivity úrazové prevence jsou zakomponovány přímo do školního vzdělávacího programu. Jsou systematicky rozděleny do tématických celků podle věku dětí, ročního období a druhu rizika. Při práci s dětmi preferují týmovou spolupráci a pomoc starších mladším. Důležitou úlohu v projektu hraje i školní družina a školní volnočasové aktivity.

Projekt Bezpečná škola .. ZŠ Slovan Kroměříž

Svou školu a její projekt Bezpečná škola představila Mgr. Hana Ginterová. Zdejší program sleduje dvě hlavní vize: Vytvořit kolem dětí bezpečné prostředí a naučit děti rozpoznávat nebezpečí a chovat se tak, aby k úrazu nedošlo. K naplnění záměrů slouží systém školních aktivit členěných podle věku žáků. Téma bezpečí prochází napříč výukovými předměty i zájmovou činností.
Letité úsilí ZŠ Slovan bylo letos oceněno certifikací a přijetím do mezinárodní sítě Bezpečných škol.

Jednání v sekcích:

Po přestávce se účastníci rozdělili do tří sekcí, v nichž mohli nahlédnout pod projektové pokličky vybraných kroměřížských škol. Workshopy:
1. Prevence úrazů v mateřských školách a předškolních zařízeních řídily společně Milada Šromotová, ředitelka Zdravé MŠ Sluníčko, Spáčilova Kroměříž a Dagmar Vávrová, ředitelka MŠ Spáčilova Kroměříž.
2. Prevence úrazů na 1. stupni ZŠ a ve školních družinách moderovala Mgr. Alena Skopalová ze ZŠ Zachar Kroměříž.
3. Prevence úrazů na 2. stupni ZŠ vedla Mgr. Hana Ginterová ze ZŠ Slovan.
Zde byly představeny konkrétní postupy práce s dětmi. Účastníci si mohli vyzkoušet a odnést metodické materiály. Jak ukázaly evaluační dotazníky, tato část konference byla nejúspěšnější. Věříme, že prezentované postupy budou využity na dalších školách.

Na zelenou - bezpečné cesty do školy

Tento grantový a asistenční program Nadace Partnerství, založený na spolupráci se školami, představil Ing. Petr Šmíd. Tématem projektu je bezpečná cesta do školy, příjemcem dotace je škola. Cesta do školy a ze školy patří k přirozeným pohybovým aktivitám, je třeba ji udržet, zajistit bezpečí, zapojit děti, partnery—komunitu. Nadace poskytuje školám nejen finance, ale i asistenční pomoc při realizaci projektu.

Využití informací o nebezpečných výrobcích ze systému RAPEX

Na data o úrazovosti v domácnostech navázal pan Zdeněk Krul, SOS - Sdružení obrany spotřebitelů ČR/Zlín. Je třeba si uvědomit i souvislost s (ne)bezpečností výrobků. K dispozici jsou spotřebitelské poradny. Prezentující poskytl přítomným několik užitečných internetových adres.

Posterové prezentace a prezentační stánky

Další příklady dobré praxe, byly na konferenci prezentovány na panelech a formou stánků. Zde byly k dispozici informace o protiúrazových aktivitách kroměřížských škol. O tom, že i tyto informace zaujaly, svědčily často používané fotoaparáty v rukách účastníků konference. Zajímavými, a dle našeho názoru důležitými, příklady dobré praxe byly i prezentační stánky RETROXu s výrobky výrazně zlepšujícími viditelnost dětí v dopravním provozu a PATRUL (IKEA), kde byly k vidění „bezpečnostní vychytávky“ především do interiérů budov.
 
Prezentace ke stažení zde
Comments